Забезпечення якості як основна вимога ЄПВО

У «Посланні З'їзду закладів вищої освіти в Саламанці» (2001) зазначено, що ЄПВО будується на основі базових академічних цінностей і демонстрації якості.  Система забезпечення якості охоплює: викладання і дослідницьку роботу, керівництво і управління, здатність задовольняти потреби студентів і надавати освітні послуги. «Якість, — наголошується в Посланні», — основоположна умова довіри, релевантності, мобільності, сумісності і привабливості ЄПВО».

У національній доктрині із розвитку освіти (2002) задекларовано: «Модернізація системи освіти спрямована на забезпечення її якості відповідно до новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики. Якість освіти є національним пріоритетом і передумовою національної безпеки держави, дотримання міжнародних норм і вимог законодавства України щодо реалізації права громадян на освіту. На забезпечення якості освіти спрямовуються матеріальні, фінансові, кадрові та наукові ресурси суспільства і держави. Висока якість освіти передбачає взаємозв'язок освіти і науки, педагогічної теорії і практики. Якість освіти визначається на основі державних стандартів освіти та оцінки громадськістю освітніх послуг. Держава постійно здійснює моніторинг якості освіти, забезпечує його прозорість, сприяє розвитку громадського контролю».

Стратегічними цілями розробки системи забезпечення якості в умовах університету є:

– отримання авторитету вищого навчального закладу в регіональному, національному та міжнародному освітньому співтоваристві;

– створення системи менеджменту якості академічного навчання й освітніх послуг, що реалізує принцип постійного вдосконалення;

– забезпечення системної інтеграції вищої освіти, науки й інноваційної освітньої практики у контексті регіонального, національного, європейського і світового освітнього простору;

– забезпечення системних гарантій якісної освіти;

– створення єдиного науково-інформаційного освітнього простору;

– навчання і зміст освіти мають бути випереджувальними (невчорашні, чи навіть сьогоднішні, а майбутні у напрямку розвитку особистості студента і стану галузі освіти де відбувається процес).

Основними умовами досягнення цих цілей є:

– система якості – це корпоративна система, ефективність якої значною мірою залежить від спільних зусиль усього колективу вищого навчального закладу в процесі її створення і впровадження;

– система якості ґрунтується на узгодженій системі критеріїв і показників якості, які постійно вдосконалюються;

– визнання, що система якості є лише одним із засобів виконання завдань щодо покращення якості освіти.

Система якості реалізується на таких основних рівнях:

1. На вищому рівні система якості переходить у концепцію розвитку університету в цілому, концепцію якості та концепції розвитку основних напрямів освітньої, науково-педагогічної й інноваційної діяльності.

2. На середньому рівні система якості представлена рамковими стандартами, рекомендаціями та за необхідності концепціями розвитку факультетів або інших підрозділів вищого навчального закладу, моделями діагностики та менеджменту якості вищої освіти.

3. На нижчому рівні система якості представлена документами оперативного характеру, матеріалами нормативного та методичного характеру (положення, рекомендації тощо) з організації заходів моніторингу, менеджменту і проектування якісного освітнього середовища.