Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості в ЄПВО

“Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості освіти у ЄПВО» (ESG) (2015) (надалі – Стандарти) – це низка приписів стосовно забезпечення якості у сфері вищої освіти.

Вони рамковими і не визначають способу реалізації забезпечення якості і надають лише інструкції, які охоплюють сфери, що є суттєво важливими для успішного забезпечення якості підготовки фахівців та освітнього середовища університету.

Стандарти ґрунтуються на ряді основних принципів внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти (ЄПВО), а саме:

— ВНЗ несе основну відповідальність за якість наданих ним освітніх послуг і за те, як ця якість забезпечується;

— інтереси суспільства щодо якості і стандартів вищої освіти мають бути захищені;

— потрібно розвивати і вдосконалювати якість навчальних програм в інтересах студентів та інших бенефіціарів вищої освіти в ЄПВО;

— повинні існувати ефективні і надійні організаційні структури, у межах яких розробляються та реалізуються  освітні програми;

— важливими є прозорість і використання зовнішньої фахової допомоги у процесах забезпечення якості;

— створення культури якості у ВНЗ має отримати всіляку підтримку;

— необхідно розробити процеси, за допомогою яких ВНЗ зможуть демонструвати свою відкритість і підзвітність, включаючи підзвітність за державні та приватні інвестиції;

— забезпечення якості, яке гарантує відкритість і підзвітність, повністю сумісне з процесами забезпечення якості для підвищення ефективності роботи закладу;

— заклади вищої освіти мають демонструвати свою якість як на національному, так і на міжнародному рівнях;

— процеси, які застосовуються, не повинні обмежувати різноманіття, а також стримувати нововведення.

Важливою ознакою сучасних європейських і світових систем оцінювання якості вищої освіти є функціонування незалежних агенцій із забезпечення якості вищої освіти. Такі агенції  мають бути офіційно визнані державними компетентними органами, які діють у ЄПВО, мати повний юридичний статус і відповідати всім вимогам законодавства країни, в якій вони функціонують. Стандартами визначено ряд приписів для таких агенцій. Ці стандарти встановлюють, що агенції повинні:

— регулярно здійснювати заходи із оцінювання якості освітньої діяльності, як на рівні закладу в цілому, так і на рівні окремих освітніх програм;

— мати достатні і збалансовані ресурси для того, щоб здійснювати оцінювання;

— мати чітко сформульовані цілі і завдання своєї діяльності, які викладені у програмній заяві, що відкрита для громадського загалу;

— бути незалежними. Незалежність у цьому контексті розуміється як  відповідальність за свої дії, так і гарантії того, що ВНЗ, органи управління освітою не впливатимуть на висновки і рекомендації, що вони їх готуватимуть;

— використовувати процеси, критерії і процедури оцінювання, що визначатимуться наперед і будуть доступними для широкого загалу;

— мати процедури для власної звітності.

Важливими умовами діяльності незалежних агенцій є система  взаємоперевірки своїх процесів і дій щонайменше один раз на п’ять років. Незалежні агенції мають бути внесені до Європейського реєстру агенцій із зовнішнього забезпечення якості, що діють в ЄПВО.

Незалежний статус агенцій із оцінювання якості освіти є одним із критеріїв для членства в Європейській мережі із забезпечення якості вищої освіти (ENQA).