Учасники

Завдяки реформам, які проведено в країнах-учасницях Болонського процесу, в Європейському просторі вищої освіти (ЄПВО) досягнуто більшої сумісності і порівнянності кваліфікацій (ступенів) вищої освіти на національному і міжнародному рівнях. Викликом для закладів вищої освіти є розроблення профілів і змісту кваліфікацій з використанням основних інструментів, які стали загальноприйнятими у ЄПВО – Європейської системи перенесення і накопичення кредитів (ЄКТС); Національної рамки кваліфікацій; Загальноєвропейського додатка до диплома (DS); системи забезпечення якості (зовнішньої і внутрішньої); запровадження ступеневої системи підготовки (структуровані університетські (варто зазначити, що тільки університетські!!!) бакалаврські, магістерські і докторські програми, що узгоджуються із програмами європейських університетів та університетів інших регіонів світу); побудова навчального процесу в університетах на основі результатів навчання.
 
Станом на 2016 рік до Болонського процесу приєдналося 48 країн. В результаті цього вони взяли на себе зобов'язання із реформування систем вищої освіти. При цьому, як зазначається в багатьох ключових документах Болонського процесу, трансформація вищої освіти не вимагає її уніфікації, а також відмови від національних традицій. Тобто важливою умовою «вбудовування» в ЄПВО є збереження національної ідентичності.
Членами Болонського процесу є 48 країн, спільно з Європейською Комісією та консультативними членами, зокрема Радою Європи, ЮНЕСКО-СЕПЕС, Групою Є4 (E4 Group) до якої входять чотири основних консультативних члени із супроводу Болонського процесу: Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти (ENQA), Європейська асоціація закладів вищої освіти (EURASHE), Європейська асоціація університетів (EUA), Європейський союз студентів(ESU) в контексті співробітництва із забезпечення якості вищої освіти в ЄПВО. Активними та дієвими консультативними членами Болонського процесу також є: Освітній інтернаціонал (Education International) і БІЗНЕСЄВРОПА (BUSINESSEUROPE).