Кредитна мобільність

ЄКТС створена для сприяння академічній мобільності між  закладами на короткострокові періоди навчання ("кредитна мобільність"). Як чітко зазначено у Довіднику користувача ЄКТС (2015), ЄКТС розроблялася і затверджувалася з метою накопичення кредитів, але вона все ще відіграє дуже важливу роль у мобільності студентів – сприяючи перенесенню і визнанню досягнень мобільного студента.

У ЄКТС ряд супроводжуючих документів полегшує визнання кредитів з метою мобільності:

  • каталог курсу,
  • угода про навчання,
  • академічна довідка,
  • сертифікат про навчальну практику.

Ці документи надають інформацію про досягнуті результати навчання, на основі яких заклад, що присвоює кваліфікацію, може приймати рішення про визнання і перенесення кредитів. Для детальної інформації дивіться розділ 7 у Довіднику з Європейського визнання для закладів вищої освіти (2014). Розділ містить корисну блок схему послідовності визнання періодів навчання за кордоном.

Зверніть увагу (NB)

Золоте правило визнання кредитної мобільності в рамках міжінституційних угод

Усі кредити, здобуті під час навчання  за кордоном або під час віртуальної мобільності - як передбачено угодою про навчання і підтверджено академічною довідкою – повинні переноситись негайно і зараховуватись до ступеневої програми студента без виконання додаткових завдань чи оцінювання особи, що навчається.  

Період перед кредитною мобільністю

Для полегшення організації кредитної мобільності і її визнання, трьом залученим сторонам – студенту, закладу, що скеровує, і закладу або організації/підприємству, що приймає, - слід домовитися про програму для навчання за кордоном. Така домовленість повинна набути офіційного статусу у вигляді угоди про навчання підписаної трьома сторонами до початку періоду мобільності. Угода про навчання повинна підтвердити студенту, що кредити, які він успішно отримає впродовж періоду мобільності будуть визнані. Програма Еразмус+ надає зразки угоди про навчання для навчання і практики для закладів-учасників програми. Вона також пропонує закладам рекомендації щодо користування зразками і встановлює їм конкретні кінцеві терміни, обов’язкові для дотримання.

Освітні компоненти, необхідні для завершення навчання під час періоду мобільності, не слід підбирати на основі їхньої еквівалентності з ідентичними освітніми компонентами, що пропонуються у закладі, який скеровує. Результати навчання в рамках усієї програми навчання за кордоном повинні бути порівнянними з результатами вітчизняної ступеневої програми або комплементарними. Визнання результатів відбувається після завершення періоду навчання за кордоном. Це полегшує процес заміщення еквівалентної кількості кредитів ступеневої програми у вітчизняному закладі кредитами, отриманими в іноземному закладі.

Існує можливість документально оформити весь період мобільності, а не кожен компонент окремо.

Угодою про навчання необхідно визначити перелік відповідних освітніх компонентів, необхідних для засвоєння в іноземному закладі, і спосіб їхньої інтеграції у програму вітчизняного закладу. Кількість кредитів, яку необхідно здобути в іноземному закладі, повинна бути пропорційною часу навчання за кордоном. Передбачається, що за академічний рік денної форми навчвння студент повинен оволодіти освітніми компонентами обсягом 60 кредитів ЄКТС.

Заклад, що приймає студента, зобов’язується зареєструвати приїжджого студента на заплановані освітні компоненти, підтверджуючи наявність цих компонентів для передбаченого періоду мобільності.

Підписана трьохстороння угода, за необхідності, може коригуватися за згодою усіх трьох зацікавлених сторін.

Зверніть увагу (NB)

Нові форми навчання за допомогою інформаційно-комунікативних технологій дозволяють студентам мати доступ до навчальних курсів та навчатися поза межами своїх власних закладів (“віртуальна мобільність”). Таким студентам слід запропонувати чіткі академічні рекомендації, а Угода повинна підписуватися 'закладом, що скеровує на навчання,' і студентом.

Погоджені схеми мобільності у спільних програмах, включно з нормами для визнання кредитів, затверджуються закладами-партнерами. Угода про навчання не є необхідною у спільних програмах: кредити, здобуті в закладі-партнері визнаються автоматично, за умови дотримання погоджених норм та задоволення усіх умов. Запланована траєкторія навчання повинна бути зрозумілою студенту, а угоди про навчання є прикладом доброї практики.

Період після кредитної мобільності

Заклад, що приймає студента, зобов’язаний видати закладу, який скеровує студента, і, власне, студенту академічну довідку (за домовленістю між цими двома закладами) після офіційного оголошення результатів успішності студента у закладі, що приймає.

Після успішного завершення відповідної кількості освітніх компонентів, включених в Угоду про навчання і підтверджених академічною довідкою, яка надсилається у заклад, що приймає, заклад, який скеровував студента, повинен повністю визнати погоджену кількість кредитів ЄКТС, перенести їх у програму студента і використати для задоволення кваліфікаційних вимог. Заклад, що скеровує на навчання, повинен забезпечити повну прозорість інтегрування освітніх компонентів, вивчених за кордоном, у вітчизняні ступеневі програми. За необхідності, оцінки конвертуються (див.  розділ з таблицею переведення оцінок). Усю цю інформацію слід внести в академічну довідку (або еквівалентний документ/базу даних) і видати студенту.

Слід визначити інституційні процедури для проведення повторного оцінювання освітніх компонентів, якщо вони не були успішно завершені студентами в іноземному закладі. Про такі процедури доцільно повідомляти  студентів  заздалегідь.

Додаток до диплома призначений для забезпечення випускників прозорим описом їхніх досягнень. З цієї причини освітні компоненти, успішно завершені за кордоном, будуть включені в академічну довідку, видану разом з додатком до диплома із їхніми оригінальними назвами (і перекладом на мову(и) додатка до диплома), зазначенням закладу, де вони вивчалися, і присвоєних кредитів та оцінок. У випадку проходження практики за кордоном, перенесення кредитів буде задокументовано у сертифікаті про проходження практики і в додатку до диплома або в документі мобільності “Європас” (Europass Mobility Document). У разі нещодавно пройденої практики випускниками, використання документа мобільності “Європас”  настійно рекомендується, оскільки їхня практика відбувається після завершення навчання, а інші документи, згадані вище, не є доречними для них.

Інституційні норми і положення

Досвід показав, що існує добра практика, яка сприяє забезпеченню кредитної мобільності та визнання.

 Інституційні зобов’язання

Слід розробити конкретні інституційні правила для визнання іншого досвіду навчання, з метою накопичення та перенесення кредитів через різні типи мобільності (включно з “вільними ініціаторами” (“вільне незалежне переміщенням осіб, що навчаються” (“free movers”)), досвід роботи, віртуальне навчання, попереднє та неофіційне навчання. 

Закладу слід чітко визначити обов’язки щодо впровадження та моніторингу кредитної мобільності, забезпечити прозорість та справедливість проведення відповідних процедур подання документів та відбору критеріїв для кредитної мобільності, а також забезпечити належний механізм подання. Слід призначити штатного працівника для кожної кафедри або кожної предметної області з формальними повноваженнями обговорювати зі студентом програму навчання за кордоном, а також затверджувати та підписувати Угоду про навчання від імені закладу, що скеровує студента на навчання, до початку періоду мобільності та Академічну довідку після завершення цього періоду[1]. Особи, що навчаються, не повинні обговорювати питання про академічне визнання із штатними працівниками без відповідних на це повноважень, чи з будь-якою комісією до початку чи після завершення періоду навчання за кордоном; студент також не повинен здавати жодних екзаменів чи виконувати додаткову роботу після повернення.  

Вибір закладів-партнерів

Пропонується укладати угоди щодо обміну із закладами:

  • які надають прозорий опис своїх програм, включаючи результати навчання, кредити, підходи до навчання та викладання, а також форми оцінювання;
  • чиї процедури навчання, викладання та оцінювання прийнятні для закладу, що скеровує студента на навчання без вимог від студента виконувати будь-яку додаткову роботу чи проходити випробування (екзамени, тестування тощо);
  • що забезпечують належну якість навчання відповідно до вимог національних систем освіти.

Договори можна укладати не лише із закладами, що пропонують аналогічні навчальні програми, але і з тими, чиї програми є доповнювальними.

Інтеграція кредитної мобільності у програми

Внесення кредитної мобільності у структуру навчальних планів сприяє визнанню кредитів. Заклади можуть

  • визначати семестр або навчальний рік, коли період навчання за кордоном найкраще відповідатиме навчальній програмі (вікно мобільності);
  • передбачити у розкладі цьогорічного семестру/року освітні компоненти з результатами навчання, які легко досягаються за кордоном (наприклад, міжнародні чи порівнянні курси, додаткові/вибіркові курси, написання дипломної роботи (дисертації), мовні курси,  навчальна практика);
  • визначати заклади-партнери, де можна досягнути сумісні/додаткові результати навчання.

Зверніть Увагу (NB)

У програмі Еразмус+ існує декілька хартій, таких як Хартія про Вищу Освіту (Зобов’язання закладів освіти), Європейська Хартія з Якості для Мобільності, Студентська Хартія Програми Еразмус (Європейський кодекс хорошої практики для студентів програми Еразмус+), на яких ґрунтується забезпечення кредитної мобільності та визнання.