Забезпечення якості

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

Загальні принципи забезпечення якості, необхідні для застосування у вищій освіті та професійно-технічній освіті і підготовці

Забезпечення якості добре розвинуто у вищій освіті, де Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості у ЄПВО (ESG), затверджені у 2005 році і зараз переглядаються, надають рекомендації для визнаних агенцій із забезпечення якості. Європейський реєстр забезпечення якості вищої освіти (EQAR) включає агенції, які діють відповідно до Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості у ЄПВО (ESG), а членство в Європейській асоціації із забезпечення якості вищої освіти (EQAR) також базується на дотриманні Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості у ЄПВО (ESG). Офіційна співпраця із забезпечення якості на європейському рівні також розвинута у галузі професійно-технічної освіти і підготовки (VET) в рамках Копенгагенського процесу. Загальну вихідну структуру забезпечення якості у професійно-технічній освіті і підготовці створено в 2009 році рекомендацією Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу. Імплементації цієї рекомендації сприяє мережа Європейського забезпечення якості у професійно-технічній освіті і підготовці (EQAVET) . У різних підгалузях освіти забезпечення якості має на меті підтримати студентоцентрований підхід до навчання, який веде до кваліфікацій, що базуються на результатах навчання. Однак, існує потреба у встановлені тіснішої співпраці між органами, відповідальними за забезпечення якості у вищій освіті, та органами, відповідальними за забезпечення якості у професійно-технічній освіті і підготовці, для сприяння більш цілісного підходу у підгалузях. Перш за все, слід досягти сумісності на 5 рівні ЄРК, який відповідає кваліфікаціям короткого циклу і виступає точкою взаємодії вищої освіти та професійно-технічної освіти і підготовки.

Рекомендації

  • Рамки для забезпечення якості у вищій освіті та професійно-технічній освіті і підготовці повинні бути сумісними, з урахуванням специфіки кожної галузі, і цим основним принципом слід керуватися в подальшій роботі обох структур.
  • Враховуючи переглянуті Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості у ЄПВО (ESG), а також рекомендації ЄС, Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти (ENQA) разом з іншими зацікавленими організаціями розробила Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості у ЄПВО (ESG), а тому керівним структурам Європейської мережі забезпечення якості професійно-технічної освіти і підготовки (EQAVET) пропонується переглянути загальні принципи забезпечення якості у вищій освіті у галузі професійно-технічної освіти і підготовки. Від Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти (ENQA) вимагається забезпечити належне інформування ГСБП та / або будь-яких підструктур, що займаються структурними реформами, про роботу і відзвітувати про це у визначений час до початку конференції міністрів у 2018 році.

VI.1.2. Агенції із забезпечення якості, внесені до Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR), які діють не в країнах свого походження (ТЗ, №13)

Робота агенцій із забезпечення якості в ЄПВО відповідно до Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості у ЄПВО (ESG) виступає всеохоплюючою ціллю.

У Бухарестському комюніке (2012 року) міністри погодилися “дозволити агенціям із забезпечення якості здійснювати свою діяльність у всьому ЄПВО, дотримуючись при цьому національних вимог”, а особливо “офіційно визнавати рішення агенцій, внесених до Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR), щодо забезпечення якості за програми для здобуття спільних і подвійних ступенів”. Висновки Ради Європейського Союзу від травня 2014 року наголошують на необхідності відкриття нових можливостей для міжкордонного забезпечення якості агенціями, внесеними до Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR), з метою стимулювання Європейського виміру у забезпеченні якості.

Європейський реєстр забезпечення якості вищої освіти (EQAR) зібрав та проаналізував інформацію про ступінь дозволу різними країнами ЄПВО (іноземним) агенціям із забезпечення якості, включеним до Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR), діяти у їх правовому полі. Ця робота є частиною проекту Визнання міжнародної діяльності із забезпечення якості (RIQQA), який реалізовується за спільної фінансової підтримки Програмою Європейського Союзу з навчання впродовж життя.

Починаючи з червня 2014 року, 14 країн ЄПВО (див. Табл. 1, рядок А) надали дозвіл своїм вищим начальним закладам для перевірки агенціями із забезпечення якості, внесеними до Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR), з метою виконання своїх обов’язків щодо зовнішнього забезпечення якості, яких вимагає їхнє національне законодавство

Низка інших країн (див. Табл. 1, рядок Б) використовують свої особливі національні вимоги, які дозволяють агенціям із забезпечення якості з інших країн діяти на їх території. Створення більшості цих вимог передувало заснуванню Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR) і погодженням Бухарестського комюніке.

Існуючі нормативно-правові бази суттєво відрізняються у деталях: деякі країни дозволяють усім закладам вищої освіти обирати прийнятну агенцію із забезпечення якості, яка внесена до Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR), для усіх типів зобов’язань щодо зовнішнього забезпечення якості. В інших країнах таке право надається лише деяким вищим освітнім закладам (наприклад, державним університетам) і обмежується зовнішнім забезпеченням якості лише до окремих компонентів (акредитація тільки навчальних програм, але не навчальних закладів) або до спільних навчальних програм. Ці обмеження описані в коментарях до Таблиці 1.

Одна найважливіша відмінність полягає у тому, чи офіційний результат або рішення (про акредитацію) приймає іноземна агенція із забезпечення якості самостійно (Табл. 1, колонка 1), або чи остаточне рішення залишається за національним органом із забезпечення якості на основі звіту про перевірку здійснену іншою агенцією (Табл. 1, колонка 2).

В цілому, країни рідко створюють обмеження у дозволі на перевірку своїх навчальних закладів іноземними агенціями із забезпечення якості, якщо їхня перевірка не тягне за собою прямих правових або фінансових наслідків.

У більшості випадків країни вимагають від іноземних агенцій із забезпечення якості використовувати певний перелік критеріїв, щоб охопити, принаймні, конкретні аспекти під час оцінювання, акредитації чи аудиту навчальних закладів, в першу чергу керуючись у своїй роботі Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості у ЄПВО (ESG).

Таблиця 1. Країни, які дозволяють закладам вищої освіти, приналежним до національної системи освіти, здійснювати перевірку забезпечення якості іноземними агенціями, внесеними до Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR)

 

(1) Результат / рішення визнається безпосередньо

(2) Остаточне рішення або схвалення національним органом із забезпечення якості

(A) Агенції, внесені до Європейського реєстру забезпечення якості (EQAR), яким дозволено[1] здійснювати діяльність

Вірменія, Австрія (тільки ДержУ), Азербайджан, Данія (тільки СС), Казахстан[2] (тільки АкрПр), Ліхтенштейн (тільки програма), Молдова, Польща (тільки ТНО+Док), Румунія

Албанія, Бельгія – Фламандська Громада, Болгарія, Німеччина (тільки СС), Литва, Польща (загальні положення)

(Б) Спеціальні національні вимоги[3] щодо дозволу на діяльність іноземних організацій із забезпечення якості

Швейцарія (тільки УПН), Німеччина (загальні положення), Фінляндія, Чорногорія

Швейцарія, Естонія, Фінляндія, Чорногорія, Нідерланди, Португалія

 

Обмеження певних країн в дужках ("тільки ..."):

Док (Doc):

тільки для докторських програм

СС (JD):

застосовується лише для акредитації спільних програм або спільних ступенів

АкрПр (PrAc):

тільки для акредитації програм, але не для інституційної акредитації

ДержУ (PubU):

тільки для державних університетів (і університетів прикладних наук після первинної акредитації)

ТНО (Транснаціональна освіта)

(TNE) (Transnational Education):

тільки для галузевих кампусів або положень іноземних ЗВО          

УПН (UAS):

тільки для університетів прикладних наук

Переваги

Заклади вищої освіти визначили[4] дві основні переваги від можливості проведення аудиту, оцінювання або ж акредитації, здійснених агенціями із забезпечення якості, внесеними до Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR), які вони можуть самостійно обирати: по-перше, це дозволяє їм визначити агенцію, що найкращим чином відповідає їх власній діяльності і профілю, і від якої, на їх думку, можливо отримати найбільш цінний зворотний зв’язок. Це, в свою чергу, підвищує зобов’язання внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін, і допомагає розвивати свою власну культуру якості.

Деякі навчальні заклади щиро привітали можливість перевірки у такій формі, яка не доступна у їхній країні (наприклад, присвоєння додаткового міжнародного знака, недоступного на національному рівні).

По-друге, в деяких країнах, навчальні заклади вважають, що перевірка іноземною/міжнародною агенцією забезпечує справжній міжнародний досвід, навіть якщо національна агенція має міжнародних експертів у своєму складі. Це, головним чином, базується на сприйнятті обраної агенції, як широкого представництва фахівців міжнародного рівня, шо забезпечує зацікавленим сторонам позиціонування агенції як міжнародної організації.

Навчальні заклади (особливо невеликі або регіональні) вважають, що здійснення перевірки якості освіти іноземними колегами сприяє зміцненню їх міжнародного профілю і міжнародного партнерства. У зв'язку з цим, репутація та імідж обраної агенції відіграє певну роль.

Агенції із забезпечення якості описали[5] можливість діяльності в інших країнах, як нагоду для покращення своєї роботи та методологій, розмірковуючи над ефективністю діяльності в інших системах освіти і, використовуючи спостереження за їх транскордонною співпрацею з метою вдосконалення своїх методик "вдома".

Виклики

Основний виклик, з яким зіткнулися агенції із забезпечення якості під час діяльності в різних країнах, це їх ознайомлення з нормативно-правовою базою, контекстом і традиціями "цільової" країни. Це вимагає значних зусиль перед початком діяльності в іншій країні. Агенції відзначають, що їх діяльність значно ускладнювали не чіткі і не прозорі положеннями про роботу іноземних агенцій. Не дивно, але мовний бар'єр підсилює цей виклик, бо не у всіх країнах положення або критерії доступні англійською мовою.

Заклади вищої освіти у свою чергу стикаються з подібною проблемою: вони повинні пояснити "свою" систему і контекст працівникам іноземної агенції та колегам. Загалом, перевірка, здійснена іноземною агенцією із забезпечення якості, вимагає більше часу і зусиль, аніж перевірка, проведена національною агенцією із забезпечення якості.

Як зазначається у різних комюніке Болонського процесу, вища освіта вважається суспільним благом і суспільною відповідальністю, і має важливе значення для окремих осіб. Подібно, зовнішнє забезпечення якості є суспільною відповідальністю, і великою мірою організовується як громадська служба за підтримки державного фінансування. Національні органи влади несуть основну відповідальність за зовнішнє забезпечення якості вищої освіти у відповідній системі і за підтримки необхідних реформ як на державному, так і на інституційному рівнях. Загальноприйнято, що забезпечення якості повинно відповідати цілям, в тому числі виконанню цілей, визначених управлінцями на національному/регіональному рівнях і тих, що сформульовані вищими навчальними закладами, враховуючи також легітимні очікування зацікавлених сторін.

В Бухарестському комюніке міністри зобов’язалися дозволити агенціям, внесеним до Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR), які продемонстрували вміння працювати відповідно до Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості у ЄПВО(ESG), вести діяльність у всьому ЄПВО згідно до відповідних національних вимог. Відтак, важливо гарантувати, щоб агенції із забезпечення якості, що діють за кордоном, дотримувалися високих професійних стандартів, зберігаючи цілісність зовнішніх процедур оцінювання якості та результатів. З огляду на суспільну відповідальність за вищу освіту та її значущість для різних суспільств та економічних систем, було б неприйнятно перетворити забезпечення якості у комерційну діяльність з єдиною метою прибутку, тим самим підриваючи основні цінності вищої освіти та довіру до неї. Тому схвалюється ініціатива Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR) стосовно проведення відповідного транскордонного моніторингу діяльності агенцій із забезпечення якості з метою внесення їх у перелік агенцій, що заслуговують на довіру.

Питання витрат може бути гальмуючим фактором, так як робота національних агенцій із забезпечення якості вищої освіти є безкоштовною, а робота агенцій, внесених до Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR), здійснюється за рахунок коштів вищого навчального закладу. Якщо немає зовнішніх вимог (тобто правил закупівлі послуг), то вартість перевірки не виступає визначальним фактором під час вибору агенції. Існує також проблема зустрічі агенцій із юридичними перешкодами щодо нарахування плати за діяльність за кордоном.

Вибір прийнятної агенції, зазвичай, передбачає ґрунтовне вивчення вищим навчальним закладом інформації про агенції, представленої на сайті Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR) (наприклад, досвід застосування різних методологій зовнішнього забезпечення якості, або країни, де агенції працювали), а також на власних сайтах агенцій. Після вивчення необхідної інформації, заклади часто виявляють, що лише невелика кількість (на даний час) із 32 агенцій, внесених до Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR), взагалі підходитиме для проведення необхідної перевірки.

Висновки

Чітка і прозора законодавча база для діяльності агенцій із забезпечення якості, внесених до Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR), має вирішальне значення для того, щоб дозволити закладам вищої освіти та агенціям із забезпечення якості повною мірою використовувати існуючі можливості для транскордонного зовнішнього забезпечення якості.

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості у ЄПВО(ESG) виступають опорною структурою для агенцій із транскордонною діяльністю, та вважаються більшістю доцільними у такій діяльності.

Очікується, що переглянуті Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості у ЄПВО(ESG) продовжать служити опорною структурою і відображатимуть її, а також включатимуть додаткові важливі обов’язки як для вищих навчальних закладів, так і для агенцій із забезпечення якості, що виникають в процесі транскордонної діяльності. Таким чином, переглянуті Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості у ЄПВО(ESG) наголошують на відповідальності агенцій за забезпечення якості та цілісності їх діяльності[6].

Подібно, надійні механізми Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR) щодо постійного проведення моніторингу за міжнародною діяльністю зареєстрованих агенцій виступають ключовим фактором, основою для довіри.

Майбутній європейський підхід до забезпечення якості спільних програм стане додатковою спеціальною опорною структурою для конкретних випадків, і, таким чином, зробить свій внесок у зміцнення структури ЄПВО для транскордонного забезпечення якості.

Легко-доступна інформація про агенції із забезпечення якості, їх досвід та методології є важливою для того, щоб заклади вищої освіти мали змогу зробити проінформований вибір прийнятної агенції.

Рекомендації

  • Члени ЄПВО повинні вжити подальші кроки в межах їхніх відповідних систем освіти з метою виконання зобов'язань, зазначених у Бухарестському комюніке, зокрема:
  • Забезпечити чітку і прозору інформацію (англійською мовою) щодо вимог функціонування агенцій із забезпечення якості, внесених до Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR), а також критеріїв, які використовуватимуться, і зобов’язань відповідних національних органів.
  • Члени ЄПВО повинні дозволити агенціям із забезпечення якості, внесеним до Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR), діяти без проходження додаткової перевірки або попереднього отримання ліцензії, незалежно від узгоджених механізмів прийняття рішень щодо результатів забезпечення якості і відповідно до їх національних вимог.
  • Агенції із забезпечення якості, які прагнуть акредитацію, оцінювання або аудит для вищих навчальних закладів у різних країнах, повинні встановити чіткі та прозорі механізми й критерії їх транскордонної діяльності.
 

[1] Хоч можливі й додаткові вимоги, але усі прийнятні агенції, внесені до Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR), можуть працювати без важливих додаткових обмежень.

[2] Агенції повинні бути зараховані до національного реєстру агенцій із забезпечення якості, в той час як для агенцій ЄПВО реєстрація у Європейському реєстрі забезпечення якості вищої освіти (EQAR) є передумовою для національної реєстрації.

[3] Країна має власні, спеціальні вимоги або процедури ліцензування щодо дозволу на діяльність іноземних агенцій, в той час як реєстрація у Європейському реєстрі забезпечення якості вищої освіти (EQAR) не є необхідною або достатньою умовою.

[4] На основі тематичних співбесід, проведених в рамках проекту Визнання міжнародної діяльності із забезпечення якості (RIQAA), а також заяв або виступів представників вищих навчальних закладів

[5] На основі досліджень, організованих Європейським реєстром забезпечення якості вищої освіти (EQAR) в 2013 і 2014 роках в рамках проекту Визнання міжнародної діяльності із забезпечення якості (RIQAA), семінару для агенцій забезпечення якості, проведеного у квітні 2014 року, а також на основі публікацій агенцій із забезпечення якості та заяв, висловлених на різних семінарах.

[6] Дивись стандарт 3.6: Внутрішнє забезпечення якості та професійна діяльність