Прозорість

ПРОЗОРІСТЬ

1. Додаток до диплома

Додаток до диплома є документом з прозорості, як підзаконний акт Лісабонської Конвенції про визнання, так і частина структури Європас (Europass). Додаток до диплома, розроблений спільними зусиллями Європейської Комісії, Ради Європи і ЮНЕСКО, належить до двох окремих структур з прийняття рішення про визнання.

Існує щонайменше два питання пов’язаних з Додатком до диплома. По-перше, незважаючи на те, що міністри зобов’язалися забезпечити до 2005 року автоматичне, безкоштовне видання Додатка до диплома широко розповсюдженою мовою, 9 років потому це все ще далеко від реальності у ЄПВО, і цілком ймовірним є розгляд питання Додатка до диплома у 2015 році, на 10 річницю відзначення цього зобов’язання.

Суть іншого питання полягає в доцільності потреби перегляду Додатка до диплома у світлі сучасних тенденцій вищої освіти в Європі та за її межами, позаяк він був прийнятий ще в кінці 1990-их років. Тенденції в освітньому просторі включають посилення акценту на результатах навчання, розвиток національних рамок кваліфікацій сумісних з РК-ЄПВО і/або ЄРК, а також посилену увагу до зовнішнього забезпечення якості, зокрема розробку (а незабаром і перегляд) Європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в ЄПВО (ESG) та створення Європейського реєстру із забезпечення якості вищої освіти (EQAR), розробку онлайн інформації і відповідальності за забезпечення якості Додатків до диплома. РГСР відомо про намір пошукової групи з автоматичного визнання рекомендувати перегляд Додатка до диплома.

Додаток до диплома розроблявся спільно трьома міжнародними установами у двох різних формальних контекстах, а тому внесення змін до нього є дуже складним процесом, до якого причетна Лісабонська Конвенція про визнання. Відтак наступною нагодою для внесення змін слугуватиме зустріч Комітету Конвенції у 2016 році. Ані відповідний орган Європейського Союзу, ані Комітет Лісабонської Конвенції про визнання не може затвердити переглянутий Додаток до диплома без згоди іншої сторони, оскільки дуже важливо, щоб обидві структури затвердили ідентичну версію переглянутого Додатка до диплома.  

Рекомендації

На зустрічі 2015 року міністри повинні зобов'язатися виконати свої колишні зобов'язання щодо автоматичного, безкоштовно видання Додатка до диплома поширеною європейською мовою, що передбачається перевірити у Звіті про імплементацію у 2018 році.

Рада Європи, Європейська комісія та ЮНЕСКО повинні:

 • переглянути Додаток до диплома з огляду на його відповідність останнім тенденціям у сфері вищої освіти із врахуванням розробки результатів навчання і рамок кваліфікацій; доцільність і актуальність для мобільності, визнання кваліфікацій і сприяння здатності до працевлаштування; а також врахування можливостей для надання найновішої інформації за допомогою сучасних інформаційних технологій, включаючи оцифрування Додатка до диплома;
 • забезпечити затвердження переглянутої версії Додатка до диплома в ідентичних версіях Додатка до диплома як для структури Лісабонської Конвенції про визнання, так і для Європейського Союзу (Європас (Europass)) і з врахуванням відповідних тенденцій в інших регіонах світу;
 • забезпечити цілісність між переглянутим Додатком до диплома і ймовірною розробкою “Докторського додатка” в межах Європейського науково-дослідницького простору.

Заклади вищої освіти повинні надати студентам, які залишають заклад не отримавши ступеня, засвідчений документ про здобуті результати навчання.

2. Перегляд Довідника користувача ЄКТС

Контекст

Від самого початку Болонський процес надав кредитній системі – ЄКТС – ключового значення у визнанні, перенесенні та накопиченні. Бухарестське комюніке включає зобов’язання забезпечувати “цілеспрямоване впровадження результатів навчання” і “повномасштабне відображення за допомогою  Довідника користувача ЄКТС стану поточної роботи стосовно результатів навчання та визнання попереднього навчання”. З метою виконання цього завдання створено спеціальну Робочу Групу з перегляду Довідника користувача ЄКТС.

Європейська Комісія сприяла роботі групи, сформованої з представників 14 країн, а також 4 організацій[1]. У січні 2014 року організовано консультацію зацікавлених сторін із 110 учасниками з 32 країн були організовані. Робоча Група подала РГСР регулярні звіти і представила проект переглянутого Довідника користувача ЄКТС для РГСР 27 травня 2014 року. Новий проект був представлений на засіданні РГСР 16 - 17 вересня 2014 року після погодження приміток, запропонованих РГСР.

Загальні міркування – Зміст і обсяг роботи

Хоча ЄКТС прийнято як національну кредитну систему в більшості країн ЄПВО та все частіше її використовують в інших регіонах світу, все ще можна знайти деякі відмінності у впровадженні цієї системи.

Переваги ЄКТС є зрозумілими для тих, хто має близьке відношення до системи, але їх потрібно пояснити і прорекламувати ширшому колу зацікавлених сторін. У ЄПВО як і раніше існують неправильні уявлення і розуміння щодо ЄКТС, які випливають здебільшого з національних реформ у вищій освіті, ніж безпосередньо з ЄКТС. Довідник користувача ЄКТС має за мету надати чіткий опис ЄКТС і визначає її місце у контексті реформ, рамок кваліфікацій, забезпечення якості і посилення тенденцій, складання і розробки навчальних планів та інших змін у вищій освіті. Новий Довідник користувача ЄКТС призначений забезпечити цілісне пояснення і надати рекомендацій стосовно впровадження, що в свою чергу доведе, що це є документ для ефективної практики у підтримці послідовного і правильного впровадження ЄКТС у всьому ЄПВО. Оскільки ЄКТС розроблено як систему кредитів, ця функція повинна посилюватися переглянутим Довідником користувача ЄКТС.

Робоча Група визнала цінність і вирішальну роль результатів навчання у вищій освіті і прагнула відобразити це в новому Довіднику користувача ЄКТС. Проте, Робоча Група бажає виділити широкий діапазон інших переваг, які випливають із правильного впровадження ЄКТС як зрілої системи кредитів:

 • забезпечує прозорість програм та взаємопов’язаного навантаження і захищає студентів від перевантажених програм;
 • полегшує переміщення студентів і випускників з метою навчання і роботи;
 • допомагає у побудові довіри, прозорості і співпраці між системами вищої освіти;
 • наголошує на важливості результатів навчання та їх оцінювання;
 • сприяє гнучким навчальним траєкторіям, навчанню впродовж життя і використанню нових методів навчання, викладання та оцінювання;
 • підтримує перехід до програм, зорієнтованих на розвиток умінь і компетентностей, які відповідають потребам суспільства.

Довідник користувача ЄКТС є путівником для користувачів призначений для усіх зацікавлених у вищій освіті сторін. Він повинен визначати місце ЄКТС у контексті тенденцій, реформ і змін у вищій освіті. Він повинен дати чіткий, однозначний опис кредитів ЄКТС; показати, як кредити допоможуть в розробці, описі та реалізації програм; зробити можливим визнання та інтеграцію різних способів навчання у контексті навчання впродовж життя;  сприяти мобільності осіб, що навчаються, надаючи простий і прозорий механізм для визнання кваліфікацій та періодів навчання.

ЄКТС можна застосовувати до всіх програм, незалежно від способу реалізації чи статусу особи, що навчається, та до всіх видів навчального контексту. Національні органи влади повинні визначити заклади, які можуть присвоювати кредити ЄКТС. Всі заклади, що присвоюють кредити ЄКТС повинні підлягати єдиним вимогам щодо забезпечення якості.

Новий Довідник користувача ЄКТС призначений для широкого кола зацікавлених сторін - студентів та інших осіб, що навчаються, науково-педагогічного та адміністративного персоналу у вищих навчальних закладах, роботодавців, постачальників освітніх послуг та інших зацікавлених сторін. Він надає практичні рекомендації щодо впровадження ЄКТС і дає посилання на допоміжні матеріали.

Робоча група використовувала розуміння результатів навчання, властиве для РК-ЄПВО, тобто, де результати навчання і відповідне навантаження тісно пов'язані, а оцінювання і критерії оцінювання також виступають невід'ємною частиною правильного застосування системи кредитів. Робоча група відзначила складність у досягненні зміщення парадигми вищої освіти до студентоцентрованого підходу, що базується на результатах навчання, якщо досягнення результатів навчання та отримання взаємопов’язаних з ними кредитів ЄКТС не оцінено у послідовний і прозорий спосіб.

Робоча група зосереджена на відповідних тенденціях ще з періоду попереднього перегляду Довідника користувача ЄКТС у 2009 році, взявши за відправну точку використання ЄКТС для накопичення в рамках програми, що виступає основою для перенесення і визнання як за національної, так і транскордонної мобільності.

Що нового у Довіднику користувача ЄКТС?

 • Змінено структуру шляхом додавання розділу про розробку, запровадження і моніторинг програми, а також розділу про навчання впродовж життя.
 • Відведено окремий розділ для мобільності і визнання.
 • Довідник користувача ЄКТС не містить шаблонів супровідних документів, але включає рекомендовані елементи для документів, необхідні для використання у процесі застосування кредитів.
 • Додаток містить глосарій, приклади переведення оцінок і рекомендований список літератури присвяченої результатам навчання.
 • Переглянуто основні визначення без внесення змін у взаємопов’язані з ними правила.
 • Надається рекомендація щодо використання кредитів для розробки програм; формулювання результатів навчання та проведення моніторингу за призначенням кредитів.
 • Містить пояснення цілісного співвідношення результатів навчання, взаємопов’язаного навантаження та оцінювання.
 • Містить чітке посилання на рамки кваліфікацій.
 • Сформульовано принципи навчання, викладання та оцінювання.
 • Розглядаються можливі зв’язки між ЄКТС та докторськими кваліфікаціями.
 • Залучається гнучкість з метою узгодження усіх типів навчання і мобільності.
 • Висвітлюється важливість впровадження мобільності у навчальні програми від самого початку.
 • Запропоновано метод прозорого перенесення оцінок на основі Європейського проекту з переведення оцінок.
 • Наголошується актуальність кредитів для навчання впродовж життя.
 • Демонструється спосіб застосування кредитів у неофіційному та неформальному навчанні і висловлюється вимога щодо відкритого та гнучкого підходу до визнання кредитів, отриманих інших контекстах.
 • Визнається вагоме значення професійно-технічної освіти і підготовки та включається її співвідношення з європейською системою кредитів професійно-технічної освіти і підготовки.
 • Посилюється взаємовідношення між важливістю ролі забезпечення якості і підвищення якості у ЄКТС та відповідними галузями.

Статус Довідника користувача ЄКТС

Як свідчить назва документу, Довідник користувача ЄКТС виступає радше рекомендаційним інструментом, аніж інструментом з визнання. Внесені основні визначення слід спільно поділяти у всьому ЄПВО як наріжні камені ЄКТС, а це слугуватиме основою для подальших національних нормативно-правових актів. У Довіднику користувача ЄКТС наведено приклади, покликані підтримувати впровадження ЄКТС без застосування обов’язкового єдиного підходу.

Як первинний проект для системи переносних європейських навчальних кредитів, запропонований програмою Еразмус (Erasmus), Довідник користувача ЄКТС прийнято вважати документом Європейського Союзу, зокрема, Європейської Комісії. Враховуючи важливість ЄКТС для ЄПВО в межах значно ширшої географічної території, для перенесення кредитів не тільки між країнами, але й в межах країн; і для накопичення кредитів в рамках окремих навчальних програм, навіть за відсутності мобільності, робоча група пропонує визнати Довідник користувача ЄКТС офіційним документом ЄПВО, та затвердити його на зустрічі міністрів у Єревані. Робоча група радить регулярно переглядати Довідник користувача ЄКТС, щоб забезпечувати його постійну сучасність, актуальність, відповідність  вимогам зацікавлених сторін, адаптивність до змін та загальну відповідність поставленим цілям.

Рекомендація

Міністри ЄПВО повинні затвердити Довідник користувача ЄКТС і зробити його офіційним документом ЄПВО.

 

[1] Вірменія, Австрія, Бельгія (Фламандська Громада), Німеччина, Франція, Угорщина, Італія, Литва, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Україна, Сполучене Королівство; Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти (ENQA), Європейський союз студентів (ESU), Європейська асоціація університетів (EUA) та Європейська асоціація закладів вищої освіти (EURASHE)