Програма навчання координаторів ЄКТС

Мета програми – підготовка керівників, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і координаторів вищих навчальних закладів до запровадження інноваційної ЄКТС (2009) та Додатка до диплома як основних інструментів із Визнання кваліфікацій вищої освіти в ЄПВО.

Очікувані результати навчання (компетенції)

• Знати основні положення Болонського процесу

• Розуміти суть і завдання реформування і модернізації університетської освіти в контексті ЄПВО

• Розуміти стратегію і тенденції розвитку вищої освіти, сучасні виклики вітчизняній університетській освіті

• Розуміти основні цілі, завдання і особливості запровадження ЄКТС/ДД

• Знати ключові особливості ЄКТС

• Знати ключові документи Європейської системи трансферу і накопичення кредитів

• Вміти проектувати і/або супроводжувати (курувати) створення Інформаційного пакета /Каталогу курсів на рівні університету / факультету / кафедри

• Вміти заповнювати основні ключові документи ЄКТС: Аплікаційну форму студента, Угоду про навчання і Угоду про практичну підготовку, Додаток до диплома

• Вміти призначати кредити ЄКТС навчальним дисциплінам, курсам, програмам тощо

• Бути готовим давати рекомендації при заповненні ключових документів суб’єктам освітнього процесу.

• Знати та вивчати кращий досвід учасників Болонського процесу (зараз ЄПВО включає 47 європейських країн) з метою адекватного і прагматичного підходу до запровадження інноваційної ЄКТС у вищих навчальних закладах України.

• Виступати провідником ідей щодо забезпечення прозорості, порівнянності і визнання кваліфікацій в ЄПВО та підвищення якості вищої освіти через інтернаціоналізацію.

• Демонструвати, творчий підхід, інноваційне і креативне мислення, лідерство, здатність до взаємодії в процесі стратегічного проектування освітнього середовища університету.

Програма навчання (навчальне навантаження студента)

Кількість кредитів – 3 кредити ЄКТС

Загальна кількість годин – 90 год

Лекції – 10 год

Семінарські заняття – 10 год

Практичні заняття – 16 год

Самостійна робота – 40 год

Консультації – 10 год

Форма підсумкового контролю – залік (4 год)

Програма навчання (теми)

Тема 1: ЄКТС як основний інструмент ЄПВО із визнання кваліфікацій вищої освіти.

Загальноєвропейське співробітництво у сфері вищої освіти. Мобільність як завдання Болонського процесу, засіб підвищення якості освіти і розширення міжкультурного діалогу. Забезпечення якості в транснаціональній освіті. 
Стратегія і сучасні тенденції реформування і модернізації вітчизняної вищої освіти.

Цілі ЄКТС:

- підвищення прозорості та порівнянності освітніх програм і кваліфікацій;

- сприяння академічному визнанню. ЄКТС як система перенесення кредитів (мобільні студенти);

- сприяння реформуванню і модернізації навчальних програм. ЄКТС як інструмент для розробки навчальних програм та визнання кваліфікацій вищої освіти в ЄПВО;

- сприяння гнучкості процесу навчання при отриманні кваліфікації вищої освіти. ЄКТС як накопичувальна система (всі студенти).
 

Завдання щодо запровадження ЄКТС/ДД: забезпечення прозорості програм навчання, полегшення визнання дипломів і кваліфікацій; сприяння відкритості, зрозумілості і привабливості європейської вищої освіти для студентів різних країн світу при використанні ЄКТС в цілому.

Документи МОН щодо запровадження ЄКТС/ДД:

- наказ Міністерства освіти і науки України від 16 жовтня 2009 року № 943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» та її ключових документів («Аплікаційна форма студента», «Угода про навчання», «Угода про практичну підготовку та зобов’язання про якість», «Академічна довідка», «Додаток до диплома європейського зразка») відповідно до вимог Довідника користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) затвердженого Європейською Комісією 6 лютого 2009 року». (На сучасному етапі розвитку ЄПВО всі країни-учасниці Болонського процесу законодавчо затвердили запровадження ЄКТС. Однак до 2012 року вона в повному об'ємі використовувалася лише понад 1500 університетах Європи);

- лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.04.11 № 1/9-326 «Щодо навчання та стажування за кордоном»;

- наказ МОН України про запровадження «Додатка до диплома» європейського зразка, його видання і визнання в межах держави і за кордоном.

Тема 2: Особливості ЄКТС та її запровадження у вищих навчальних закладах України.

Основні (ключові) характеристики ЄКТС:

ЄКТС - особистісно-орієнтована система, що ґрунтується на навчальному навантаженні студентів, що необхідне для досягнення цілей програми, які переважно визначаються в термінах результатів навчання і компетенцій.
 

Визначення навчального навантаження студента, що включає в себе всі аспекти навчальної програми: час використаний для відвідування лекцій, самостійне вивчення навчальної дисципліни (курсу), дипломна робота, практика, підготовка та складання екзаменів і тощо. (Система ґрунтується на тому, що 60 кредитів ЄКТС становлять навчальне навантаження середнього студента денної форми навчання впродовж одного академічного року (1 кредит = 25-30 годинам навчального навантаження студента. Навчальне навантаження студента (контактним годинам або курсам).

Використання системи оцінювання в ЄКТС для трансферу (перенесення) кредитів. Порівняльна шкала ЄКТС щодо оцінювання студентів, яка ґрунтується на статистичних даних (доповнює місцеві/національні системи).

Ключові документи ЄКТС:

- Інформаційний пакет / Каталог курсів (інформація про організацію та її програми навчання).

- Аплікаційна форма студента

- Угода про навчання.

- Угода про практичну підготовку та зобов’язання про якість

- Академічна довідка

- Додаток до диплома європейського зразка.

ЄКТС в ЄПВО. Завдання із запровадження ЄКТС.

Забезпечення якості освіти і ЄКТС. Студенто-центроване навчання. Індивідуальні освітні траєкторії.

ЄКТС як один з основних інструментів ЄПВО. Успішна практика запровадження ЄКТС в країнах-учасницях Болонського процесу.
 

Ключові особливості ЄКТС.

ЄКТС і результати навчання. Визначення навчального навантаження в ЄКТС.

Застосування кредитів ЄКТС. Призначення, присвоєння, накопичення і трансфер кредитів.

ЄКТС і виробнича практика. ЄКТС і періоди навчання за кордоном.

ЄКТС у навчанні впродовж життя.

 

Тема 3: Міжнародна відкритість і прозорість вищої освіти. 

Ключові документи Європейської системи трансферу і накопичення кредитів як спосіб надання інформації в рамках національної і міжнародної мобільності студентів.
 

Кращий досвід запровадження ЄКТС/ДД в ЄПВО. Вивчення кращого досвіду учасників Болонського процесу (зараз ЄПВО включає 47 європейських країн) з метою адекватного і прагматичного підходу до запровадження інноваційної ЄКТС у вищих навчальних закладах України. Ефективне застосування ЄКТС в організації навчального процесу в університетах з подальшим забезпеченням якості вищої освіти. Забезпечення прозорості, відкритості і справедливості у визнанні кваліфікації вищої освіти випускників українських університетів в ЄПВО та інших регіонах світу. Розвиток, створення та формування накопичувальної системи кредитів у процесі реалізації навчання впродовж життя.
 

ЄКТС – візит (відвідування) і присвоєння Знака ЄКТС/ДД

Візит (відвідування) Європейською Комісією вищих навчальних закладів з метою сприяння запровадження і застосування ECTS / DS і присвоєння Знака ЄКТС/ДД. (з 2000 року Європейська Комісія фінансує відвідування 50 вищих навчальних закладів на рік - щоб допомогти їм впроваджувати та застосовувати ECTS / DS)
 

Вимоги до отримання Знаків ЄКТС та ДД (Label «ECTS»& «DS»)

Знаки ЄКТС і ДД, які присуджуються вищим навчальним закладам, що застосовують правильно ЄКТС і ДД у всіх ступеневих програмах першого і другого циклу та сприяють зростанню іміджу і відповідності місії і профілю вищого навчального закладу в ЄПВО, як прозорого і надійного партнера в європейському і міжнародному співробітництві. (Варто зазначити, що Знаки ЄКТС та ДД (Label «ECTS»& «DS») підлягають постійному консультуванню і перегляду через кожні 4 роки).

Програма і структура процесу навчання координаторів ЄКТС

Програма навчання передбачає дві очні сесії (3+2 повних навчальних дні), самостійну роботу між сесіями впродовж 1 місяця за місцем роботи та індивідуальне дистанційне консультування впродовж цього місяця.

Перша сесія: три дні по 8 годин (10.00-14.00; 15.00-19.00) - в Центрі Євроосвіта в Києві або на виїзді.

Самостійна робота здійснюється впродовж 1 місяця за місцем роботи в університеті.

Завдання для самостійної роботи:

• скласти Інформаційний пакет ЄКТС відповідної навчальної програми за якою здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою у ВНЗ;

• заповнити зразки ключових документів ЄКТС;

• есе.

Друга сесія: два дні по 8 годин аудиторної роботи, включаючи залік (10.00-14.00; 15.00-19.00) - в Центрі Євроосвіта в Києві або на виїзді.

Впродовж цієї сесії учасники навчання перевіряють, аналізують, коригують самостійно складені і заповнені документи ЄКТС, обмінюються досвідом, покращують та застосовують отримані знання та навички на практиці.

Сертифікація

При успішному виконанні самостійного завдання (відповідно до вимог ЄПВО) та успішному проходженні тестування учаснику видається сертифікат (з присвоєнням 3 кредитів ЄКТС) Центру Євроосвіти.

У випадку недостатньо успішних результатів тестування і не виконанні самостійної роботи видається свідоцтво про участь в семінарі.

Вимоги до сертифікації:

• складений самостійно Інформаційний пакет ЄКТС із відповідної навчальної програми за якою здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою у ВНЗ (Примітка: навчальна програма повинна бути присутня у ВНЗ, який направляє представника на навчання у центр Євроосвіти і в першу чергу відображати спеціальність (спрямування) підготовки фахівців університету (ВНЗ), як приклад, економічні ВНЗ повинні представляти Інформаційні пакети навчальних програм з підготовки фахівців в галузі економіки, сільськогосподарські – в галузі сільськогосподарського виробництва, авіаційні – в авіаційній галузі тощо);

• самостійно заповнені ключові документи ЄКТС;

• успішне проходження тестування.