Результати навчання

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок та компетентностей, набутих особою після завершення навчання за певною освітньо-професійною чи освітньо-науковою програмою. Під компетентністю розуміється здатність особи володіти та застосувати знання, вміння, практичні навички, професійні, світоглядні, морально-етичні, громадянські якості, набуті за результатами навчання на певному рівні вищої освіти, при виконанні певного виду професійної діяльності.

Результати навчання в сукупності із критеріями їх оцінювання визначають мінімальні вимоги до присвоєння особі, яка навчається, кредитів, у той час як виставлення оцінок ґрунтується на зіставленні реальних навчальних досягнень студента із мінімальними вимогами. Реальні результати навчання відрізняються від навчальних цілей (очікуваних результатів) тим, що відносяться до навчальних досягнень студента, тоді як цілі навчання є намірами викладача (запланованими результатами).