Європейська та національна рамка кваліфікацій (НРК) вищої освіти

В умовах зростаючої глобалізації та необхідності узгодження національних систем освіти, проявляється тенденція щодо прагнення європейських країн із ліберальними системами освіти обмежити і впорядкувати на національному рівні різноманітність типів освітніх програм, ступенів, кваліфікацій, а також дипломів та сертифікатів, що їх видають за результатами навчання. Тому впродовж останніх років в європейських країнах відбувається активна розробка національних рамок кваліфікацій, спрямованих на впорядкування різноманітності форм навчання. Рамки кваліфікацій побудовані на ідеї ступневості освіти і базуються на результатах навчання, національних реєстрах кваліфікацій, ЄКТС в якості єдиного вимірника для визначення навчального навантаження та акредитації [1,8,9,10]. Завдання національних рамок кваліфікацій полягає у створенні можливості побудови індивідуальних траєкторій навчання, що забезпечують отримання конкретної кваліфікації або підвищення її рівня та створенні прозорих, зрозумілих і співставних процедур офіційного визнання отриманих кваліфікацій в ЄПВО [11,14,15,18].

Рамка кваліфікацій є основним інструментом прозорості та визнання термінів навчання, академічних ступенів і кваліфікацій вищої освіти. Вона дає змогу порівнювати і зіставляти можливі варіанти вибору навчальної програми та майбутньої кваліфікації із урахуванням індивідуальних можливостей студента. Студенти та батьки можуть використовувати рамку кваліфікацій для побудови бажаної індивідуальної траєкторії навчання, а надалі  - для навчання впродовж життя [6,8,9,11,17]. Рамка кваліфікацій може бути також використана і працедавцями з метою отримання інформації про кваліфікації, які надає вища освіта.

Сьогодні в Європі розроблено і використовують дві основні рамки кваліфікацій: Рамка кваліфікацій ЄПВО (РК-ЄПВО) та Європейська рамка кваліфікацій навчання впродовж життя (ЄРК). Дві всеохоплюючі рамки сумісні між собою, оскільки рівні 6, 7 і 8 ЄРК відповідають трьом циклам РК-ЄПВО, що передбачає можливість розроблення освітніх програм короткого циклу (відповідає 5 рівню ЄРК) в національних рамках кваліфікацій у межах першого циклу (навчання бакалавра). Ця взаємозалежність, у поєднанні із комплексним характером ЄРК, дає наочне уявлення про взаємозв'язок між вищою освітою та іншими складовими системи освіти і навчання та забезпечує порівнянність результатів навчання національних кваліфікацій і дає змогу визнавати їх в ЄПВО [8,10,15,25].

Схематично взаємозв’язок між ЄРК і РК-ЄПВО можна представити таким чином:

 

Рівні ЄРК

Цикли РК-ЄПВО

1

 

2

 

3

 

4

 

5

*

6

Перший цикл

7

Другий цикл

8

Третій цикл

 

Кожна із зазначених рамок кваліфікацій значно полегшує визнання термінів навчання, академічних ступенів і кваліфікацій вищої освіти, а також має вирішальне значення для самосертифікації НРК. Процеси самосертифікації НРК повинні здійснюватися прозоро, і покроково, як це передбачено у рекомендаціях Ради Європи та Європейської Комісії, і відповідно до узгоджених критеріїв якості вищої освіти.

У кожному із трьох циклів навчання у структурі ступеневих програм повинні бути створені сприятливі умови для кредитної та ступеневої внутрішньої і міжнародної мобільності. Спільні ступені і освітні програми повинні ширше запроваджуватися в освітній практиці, а політика мобільності підтримуватися державами-учасницями Болонського процесу починаючи з її фінансування, організації візового забезпечення, розвитку інфраструктури мобільності (зокрема дистанційного навчання) та завершуючи наданням дозволів на роботу в інших країнах [8,10,11,26].

Варто зазначити, що на сьогодні національна рамка кваліфікацій не повністю узгоджується із Рамкою кваліфікацій ЄПВО та Європейською рамкою кваліфікацій навчання впродовж життя [15], оскільки у системі вищої освіти України (на відміну від таких країн-учасниць ЄПВО як Франція, Англія, Шотландія, Данія, Німеччина, Швеція, Фінляндія тощо) практично відсутній досвід із запровадження та використання механізмів визнання попереднього навчання на основі його результатів. Це значно ускладнює визнання термінів навчання, академічних ступенів і кваліфікацій вищої освіти в ЄПВО.